Unit 7 Would you mind turning down the music
PPT课件 新目标八年级英语下册 Unit 7 Would you mind turning down the music PPT课件
图片素材
课文音频 新目标八年级英语下册听力:Unit 7 Would you mind turning down the music课文音频
电子课本 新目标八年级英语下册:Unit 7 Would you mind turning down the music?电子课本
单元试题
单元词汇
教学视频
教学案例 新目标八年级英语下册:Unit 7 Would you mind turning down the music教案
教学设计
教学计划
教学反思
说课稿
评课稿
知识要点
页面收藏 加入收藏 保存到桌面

*最新Unit 7 Would you mind turning down the music ppt、课件、教案、教学视频等人教版初中初二英语信息沪江中学学科网提供。